ปฏิทินการศึกษา
  - ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา
  - ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์
  - ปฏิทินการทำการค้นคว้าอิสระ
 
ปฏิทินการศึกษาย้อนหลัง
  - ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา