หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ