วิทยานิพนธ์
  - คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์
  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
   
การค้นคว้าอิสระ
  - คู่มือการเขียนและพิมพ์การค้นคว้าอิสระ
  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ