ข่าวประชาสัมพันธ์.......
กำหนดการสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2560
     http://reg.rmutsv.ac.th/reg/news/topic.php?q=60   
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
     ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 27 พฤศจิการยน 2558 โดยเปิดรับสมัคร ผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 20 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ grad.supattra@gmail.com   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
     ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" (Education Reform fro Social Justice : The new Challenge) และการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...