การสอบภาษาต่างประเทศ
  - กำหนดการสอบ RMUTSV-Test
  - ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครสอบRMUTSV-Test
  - กำหนดการสอบ RMUTSV-Test ปีการศึกษา 2557