ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2553
- ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2556
- ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. 2556
- ระเบียบว่าด้วยการเก็บ การรับและการเบิกจ่ายเพื่อการจัดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต (ปัจจุบัน)
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำคณะ พ.ศ. 2560