องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา