ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะ/สาขาวิชา

รายละเอียดค่าใช่จ่าย (ตลอดหลักสูตร)

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

148,000

234,400

คณะบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-

117,400

คณะเกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

150,800

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

153,000

-

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ

ทรัพยากรประมง

153,000

-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

153,700

-