ติดต่อเรา

งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่อยู่ 2/2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1171 โทรสาร. 0-7431-7135 

E-mail   jammaree_peung@hot.co.th


ชื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาแต่ละคณะ

 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

    - นางสาวสารภี  มาลีสุคนธ์

    เบอร์ภายใน : 3000  ต่อ  206

    E-mail: sara73320@gmail.com

 

2. คณะบริหารธุรกิจ

    - นางสาวศิราณี  สุนทรวิจิตร

    เบอร์ภายใน : 4020

    E-mail: mba.rmutsv@hotmail.com

 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

    - นางสาวปุญชรัสมิ์  แสงศรีจันทร์

    เบอร์ภายใน IP-phone: 8314

    E-mail: city_mac8120@hotmail.co.th

 

4. คณะเกษตรศาสตร์

    - นางพจนีย์  กันภัย

    เบอร์ 0-7532-9936

    E-mail: peawpond152@gmail.com