โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมแล้ว จะต้องแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจาก  รศ.ธีระพล  ศรีชนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ