ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 เซ็บไซต์ สำหรับให้บุคลากร เข้าใช้งาน เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Click -->  http://plag.grad.chula.ac.th/