แหล่งทุนวิจัยภายนอก
  ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (เอ็ม เทค) www.mtec.or.th
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) www.nectec.or.th
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) www.biotec.or.th
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) www.tistr.or.th
  โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพฯ (BRT) www.biotec.or.th/brt/
  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.) http://medinfo.psu.ac.th
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) www.ipst.ac.th
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.go.th/th/
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th
  มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย www.ttsf.or.th
  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) www.thainhf.org