ติดต่อเรา

งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่อยู่ 2/2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1171
โทรสาร. 0-7431-7135
E-mail : jammaree.l@rmutsv.ac.th


ชื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาแต่ละคณะ

คณะ รายชื่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวสารภี มาลีสุคนธ์ เบอร์ภายใน 3000 ต่อ 206 sara73320@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร เบอร์ภายใน 4020 mba.rmutsv@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 081-9583057 jureerat.k@rmutsv.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ นางพจนีย์ กันภัย 085-7839527 peawpond152@gmail.com