รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
โดยประมาณ
ภาคปกติ ภาคสมทบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศม-วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2564 148,000 234,400
คณะบริหารธุรกิจ 1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บธม-การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง 2559 - 117,400
คณะเกษตรศาสตร์ 2 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วทม-เทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง 2559 153,000 -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง วทม-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง หลักสูตรปรับปรุง 2559 153,000 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วทม-การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2559 153,700 -